ࡱ>  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFOHIJKLMNRPQSTRoot Entry F>dSummaryInformation(4DocumentSummaryInformation8 WordDocument1 Oh+'0 ( 4 @ L Xdlt| mZS^OiLNOSOeN_o(u7bNormalfeO[2@&7O@%Zy@,d@4 #<WPS Office_11.1.0.9339_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA ՜.+,D՜.+,, px _o-NV & (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.93390TableGData WpsCustomData Pj(KSKS1!)=8< 41 X(M$ h \ uq DN2 2020t^mZS^^^\NNUSMO~T{|\MOlQ_bX ]\ONXT^X{w N0bX\MOf[S0f[MO0NN0eT gsQBl 10bX\MOvf[S0f[MO0NN0eTI{agN g[^sQ|0 20bX\MONȉh-N@bRNN lf N~f[y b {| v [^N~f[y0{| Nv@b gNNkNuGWS^Xlf 'Y{| v DN3-N'Y{| Nv^f[SB\!k@b gNNkNuGWS^XlfwQSOeTv ^XNXT؏&{Tv^eTBl0 30^XNXTvNNN@bkNfNbV[bvf[SYefN NlfvNN:NQ0vQ-N ONNfNNf[SfNMTO(u SOncONNfN NlfvNN^X0 40^XNXT@bf[NNNbX\MOBlNN&{TYe萰eeNN[gqsQ|v _NS^X0vQ-N eeNN[gqh-N g R W[7hv ^\N9hnc@bf[eT N TR+RReQ N TNNv`Q ^XNXT@bf[NNeT/f&T&{TbX\MOBl 1ubXUSMOb;N{蕤[0 50VX Yؚ!hkNu_VRbf[MOYXTOTYe萈cCgYeYuf[ gR-N_QwQvf[Sf[MOT S^X TI{f[SB\!khQe6Rnfؚ!hkNuv\MO0 60S_ؚ~]0Yb^LNDyOO@\Qz>NNUSMObXNh>NNUSMOlQ_bXNNnSvU_ -Ng w0 80,g!kbX-Nv ^J\kNu /fcVQnfؚI{f[!h0-NI{NNf[!hbbbxvzuYeNRvyf[xvz:gg-N V[~NbuN1\g*NNchHhO{(WkNb!hv2020t^kNu0VX Yؚ!hkNuƉ T0 90,g!kbX-Nv >mcgQkNu /fcVQnfؚI{f[!h0-NI{NNf[!hbbbxvzuYeNRvyf[xvz:gg2018t^02019t^02020t^kNu02018t^02019t^02020t^VX Yؚ!hkNuƉ T0 N0 N^Xv`b_ N fSǏRNYZTf_dlQLvNXT0 N gRt^P Nn5t^+TՋ(ug vlQRXTTSgqlQRXTl{tvNXT0 N (WlQRXTbTNNUSMOlQ_bX-NbX ;N{:gsQ[ g%N͑ݏ~ݏĉL:NN N_^XvNXT0 V OlR:N1YOTT`b[avNXT0 N sy_QN0 mQ (WhQe6Rnfؚ!h^^J\kNu N^X _N N(u]S_vf[Sf[MO\O:NagN^X0 N 0NNUSMONN{tVĉ[ 0N>yĉ0201901S -N{Vv`b_0 kQ l_ĉ[ N_X(uvvQN`b_vNXT0 N0 ^vbT'Yf[uy_XuQ[TbX\MO vVTagN 10,g!kbXv'Yf[uy_XuQ /fchQe6RnfؚI{b!hkNTSQeQ Ov-NVNl>eQ0-NVNlfkňf[SbSlQ[sy_ y_NXT NShQe6RnfؚI{b!hU_SbhQe6RnfؚI{b!h1\g0R gy_ N gy_T~~f[`Nv^S_kNfNv-NVNl>eQ0-NVNlfkňf[SbSlQ[sy_ y_NXT0 20^X ^vbT'Yf[uy_XuQ[TbX\MO v {:NwQY NRagNKNNv'Yf[uy_XuQ N&{TbX\MOvQNBl mZS^un0eQ OMR:NmZS^7bM|0NmZS^^_eQ O0 O1umZS^c6e[n0 30^Xv'Yf[uy_XuQ {(W2020t^7g31eSNMRS_^X\MOBlvf[SfNI{Pge0fSǏRNYZb%N͑fJTSN NYRv'Yf[uy_XuQ N^X0][n0bX :N:gsQNNUSMO]\ONXTv'Yf[uy_XuQ NQNS[TbX?eV{0 V0MQ{ՋR9[ N @bcNPge 10NSV[gNOu;mOёvWG[^v^XNXT cN[^@b(W0WS:S l?eQwQvNSgNOu;mOvfTNOO 20QQg~[+V[^v^XNXT cN[^@b(W0WS:S vb+R QwQvyrVfSyrV[^W,g`QchHhaS 30>mcgQkNu^Xv _NScN1uwN>yS0wYeS8hSv 0q\NwyrV[^ؚ!hkNu1\N gRaS 0 40kuNcN,{NN 0-NNSNlqQTVkuN 00 N cNe_S[8hYt 10 cBl\@bcNvPgeSN NN>e(WNw v^bDdbN _5uP[gqGr0 20\5uP[gqGr}T T:N 3uMQ9[+bXUSMO+bX\MO+Y T NDNb__S5uP[{zbsrsjsyk@zb.shandong.cn N Ty{NgqGr Tyv T0SNe{(Wb Te*bbkMR2g19e16:00MR N{>f:yvSe:NQ0NSbRT bSb0533-2791826nxN6e0R`Q0 30MQ{ՋR9[~gN5uP[Nb__S,gN *gǏ[NXTSe49 Ǐ[NXTb T49*bbkT~NۏLMQ49Yt0 N0s:WDe,gf[SB\!kb0Rv ScOؚNB\!kf[Sb0R0 4 [N2006t^8gKNTQwQvVYf[Sf[MOfN02008t^8gKNTQwQv/noS0W:Sf[Sf[MOfN02013t^+T KNTQwQv-NYT\ORf[f[Sf[MOfN ScNVYf[Sf[MOfN(W~g~g{vFYeYuf[ gR-N_VYf[Sf[MOfN(W~g|~http://cscserzsearch.cscse.edu.cn/SbpSQub*bV 0 5 2015t^6g30eSNTvb!hSb^f[bkNu ScNhQVb]b!hkNfNQ Ng~g{vFhQVb]b!hkNfNg|~http://jxzs.mohrss.gov.cn/SbpSQub*bV 0 Vf[!h*gSe\Oo`U_eQhQVb]b!hkNfNg|~ [el(WhQVb]b!hkNfNg|~g0R gsQOo`v S1uf[!hQwQvsQ`Qf0 6 vQNvsQPge0 V bX\MOBlvvQ[vsQDyOO@\Qz>*NN gR>*NN gRQ N'YS gv^SbpS49f bǏ?eR gR'YSꁩR~z:g0 )nfmZSN>y APPgSbpS elSbpSvT|S_0W:SS>yOQwQ0bXUSMOb;N{S{vF mZS^NRDnT>yOO@\Qz>N>y5uP[fg gRs^S [Q NSbpSv49fۏLg0 20eQ OwfNbeQ OybQfN S O0 30lQRXT{vhbbU_(uKb~KNN0 40NNUSMOX(uT T0X(u{vhbbXU_(uKb~KNN0 bX\MOBlvNNwQSO\MONN ]\O`Q(W NPge-NelSOsv ؏{cN(uNUSMOQwQvfPgeSNNN0 N (WLNXT+T]~{1\NOSNXT ^Xv ؏cN g(uNCgPbUSMO1\NOSUSMO QwQv Ta^XfSSgqbXlQJTDN57h_QwQ bXf0 RR>mcNXT^Xv cNv Ta^Xf TeRv>mcUSMOT]\OUSMOlQz0 lQR-N\f[|^?QV (WYe^^Xv ؏ TecNSN NYeL?e;N{QwQv Ta^XfbXf0 vQ-N b Te^\(WLNXT0TdRRsQ|v ^cNdRRT TfN0d1\NOSfNI{PgeKNNbchHhNtQwQv*g1\Nfe^(Wb TeKNT 0b Tee]\OUSMOv NcN0 [(WLNXTQwQ Ta^XfbXfnx gVv ~bXUSMO;N{ Ta S(W[bSOhecO0 PAGE -1- PAGE - 5 -  :<DLNPfhln˻kR=$0B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH0B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ$OJPJo(aJ$CJ$OJPJo(aJ$CJ$OJPJQJo(^JaJ$KHCJ$OJPJQJo(^JaJ$KHCJ$OJPJQJo(^JaJ$KHCJ$OJPJQJo(^JaJ$KHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nz|^ ~ ŮqZK4,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KHmH sH nHtH " $ ( r  ³~gXE2$B*phCJ OJPJo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH  $ D F H j z ʳ~oeWM;1CJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH P j l p ~ «v_H1"B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ƯzcT=.B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtH 8:LNP³vgXG6#$B*phCJ OJPJo(aJ nHtH B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH PRTvxz|~ƳvcTA.$B*phCJ OJPJo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH "$&(LNP³zcP=*$B*phCJ OJPJo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtH PRT\^`bdfƳvcTA.$B*phCJ OJPJo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH  ³vgT=*$B*phCJ OJPJo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtH ,.08:fhlvʹ~oXI6'B*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ 0B*phCJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH B*phCJ OJPJQJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ xz~λwhUF3$B*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ  >ʻ~oXI:+B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ >DTVXx|>@BPTʳ~oVE,0B*phCJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH B*phCJ OJPJQJo(aJ 0B*phCJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH TVhjLNdfn_PA2B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ BFLNTX\`lpһyjSD-,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ pr68Xʳ~gXA2B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ X\̽qgXN?0B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH $&Z\06PTVĭt]N7 ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ 0B*phCJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH VXZʻo`I:'$B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ δteN?,$B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ 3CJ OJPJQJo(^JaJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJo(^JaJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJo(^JaJ KHmH sH nHtH_H,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH @BƷwhQB+,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtH DFJ&(ʻo`I:+B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ (,JL(*³yoeN7$$B*phCJ OJPJo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH 8:<>@`ƴzgP=3CJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH `bd @PXrǸte[I:+B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHʻ~oXI2#B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ",.0 2 4 ǽqgYG8/CJ OJPJaJ B*phCJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtH#CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH ! !"!$!h!!!!"μzk^O@6CJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtH#CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ """*"2"4"8":"<">"@"N"P"R"ǸlU>/B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtH R"T"t"v"x""""""""Ưk\E6B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH """"""""####³vgT=*$B*phCJ OJPJo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH # #"#$#&#x#z#~####n$x$һwhUF/,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ x$$$$$$$$$%%%%ʻo`Q:+B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ %%(%*%,%L%T%^%`%%%%%ʳ~o`QB+,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH %@&H&L&N&d&f&&&&&'''ʳo`QB3$B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ''''(($(&(((4(6(<(>(@(D(F(R(T(^(ʻ~|ywtrobVJ7$0JCJOJPJaJmHsHnHtHUCJOJPJo(aJ0JCJOJPJo(aJCJOJPJo(aJU0JU0JU0JU,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ^(`(b(h(j(,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH0JCJOJPJo(aJCJOJPJo(aJU <NP| $ l :WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD` WD` r WD`a$$a$$a$$WD`:Nz$N`0h V@VWD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`VjNN&VB 8$WD` 8$WD` 8$WD` 8$WD` 8$WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`BF(*: ! 8$WD` 8$WD` 8$WD` 8$WD` 8$WD` 8$WD` 8$WD` 8$WD` 8$WD` 8$WD` 8$WD` 8$WD` 8$WD` 8$WD`&!666666666vvvvvvvvv6666>6666666666666666666666666666666666666666666666h666666666666666466666666666666666666666666666666666666666666666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pF@Fcke a$$1$CJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@N0nfh*)@ux"X@":_566a@!6HTML _eB*ph3336>**O1* bds_more2,OA, bds_nopic1*OQ* bds_nopic6Oa6onB*phfHq (Oq(bds_more>O> bds_more1OJPJQJo(^J,O, bsharetext8O8 yblFhe,g Char CJaJKHN@Nu w'a$$G$&dP 9r CJaJ< @<ua$$G$ 9r CJaJ.@.yblFhe,gCJaJ,L@,egVD d^d:O:~e,g18$7$9DH$CJOJFOF Plain Text 8$7$H$ CJOJaJn PP >TpXV(` "R""#x$%%'^(j( !"#$%&'()*+,-./0123456789:;:VB!'j(<=>?@A5Gz Times New Roman-([SO;Wingdings;4 N[_GB23127D eck\h[{SO- |8ўSONormal mZS^OiLNOSOeN_o(u7bfeO[ Qh\g'C# &!Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[40)?'*2@Y@@hiP^G`waG:u`@v5Yo } + - : u 6 XE SR Dv :PVuas4kC7M]$zP!OEI)VVf c Zl P,"b"`T#$76$C$%g*%W&K'4(f()9G))_)-u@/O/ 0X!0D08R1L#2|44{P475MD7rc7k7j9?9E:G:{u:);8;<S->]>r>!:"P"""#z#$%*%`%%f&&'' 8$WD` 8$WD` 8$WD` 8$WD` 8$WD` 8$WD` 8$WD` 8$WD` 8$WD` 8$WD`WD` 8$WD` 8$WD` 8$WD`'&(@(B(D(b(d(f(h(j( 8$WD` 9r 9r 9r 9r &`#$ 9r 9r 9r 9r &`#$ 8$WD` /. A!#4"$Q%S2P1809U@D@B BKJBy"D/HHH;)J@J"DJ0YJgJFM[N] OuOzO&PqLPgPRQ`R!S_SmSvS{TVUzURVWR[[+[X[s[sy\eT]'^/a!bWbcmeOebef%gfBfggzgeiZkbk!n7npn`o pypr&r.s t uDudvvpv ww F|O~EF|]/4g8>C7zS$im+oH/ }2{2c \OU !*8 Rg?l KK<m3ZfYgx1^LS^Rcd k)2er,1`z.2G`c]t0( 6 S ? 5!!@